Karta charakterystyki olej przekładniowy

Pobierz

NORMY I SPECYFIKACJE: DEXTRON Karta Charakterystyki: WYŚWIETL 1L: KONATF1 5L: KONATF5 10L: KONATF10 20L: KONATF20 200L: KONATF177Karta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH (PL) febi 32600 Olej przekładniowy (ATF) Nr.. VENOL ATF IIKarta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LO/7/15 Data wydania: 2015-06-01 Aktualizacja: 2015-06-08 Wyd.. art.: 32600, 32605 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz .Karta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH (PL) febi 08971 Olej przekładniowy (ATF) Nr.. art. 32600, 32605 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu febi 32600 Olej przekładniowy (ATF) Nr.. SEKCJA 5.. Stosowany także jako płyn hydrauliczny w szczególnych zastosowaniach.. Informacje dotyczące innych zagrożeń, które nie powodują zaklasyfikowania, a które mogą przyczynić się do ogólnych zagrożeń powodowanych przez mieszaninę.. pobierz.Kategoria: Oleje przekładniowe przemysłowe [10] Transgear PE - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierz: Transol 68 100 150 220 320 - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierz: Transol CLP 68 - 1000 - karta charakterystyki (polski) 0.13 MB pobierzZidentyfikowane zastosowania: Stosuje się do smarowania przekładni pojazdów mechanicznych Zastosowania odradzane: inne zastosowanie niewskazane..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: ORLEN OIL Sp.

Jest przeznaczony do stosowania w wielu przekładniach pojazdów szynowych i zapewnia doskonałą nośność tam, gdzie spodziewane są .Olej zawiera wiele dodatków EP na bazie związków siarkowych i fosforowych.. z o.o. 31-323 Kraków, ul. Opolska 114 Telefon/Faks: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01Olej przekładniowy GL 4 - karta charakterystyki.. z o.o. 31-323 Kraków, ul. Opolska 114 Telefon/Faks: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01 Informacje w sprawach dotycz ących jako ści: telefon + 48 24 lub +48 13 E-Mail: (aktualne wydania MSDS dostępne na ) 1.4.Karta charakterystyki Olej przekładniowy Quentus Group Gear Oil 75W-90 Semisynthetic jest wytwarzany jest na bazie mieszaniny oleju mineralnego i oleju syntetycznego.. Zawiera bezołowiowe dodatki poprawiające własności smarne (typu siarka-fosfor) oraz pakiet dodatków o działaniu przeciwkorozyjnym, podwyższającym odporność na utlenianie, przeciwpiennym, demulgującym.KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 Oleje do przekładni przemysłowych TRANSOIL CLP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000. art. 21829 SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli Składniki o wartościach granicznych, nad którymi konieczny jest dozór w miejscu pracy (PL) nie dotyczy DNEL SkładKARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 21/04/2011 Aktualizacja: 8/04/2016 Wersja: 3 OLEJ PRZEKŁADNIOWY GL-4 80W-90 Katra charakterystyki Strona 3 z 11 Zalecane środki gaśnicze: piana gaśnicza odporna na działanie alkoholu, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, rozproszony strumień wody lub mgła wodna.Olej przekładniowy wykonany w technologii syntetycznej przeznaczony do przekładni dwusprzęgłowych wiodących producentów..

Środki gaśnicze.Karta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH (PL) febi 21829 Olej przekładniowy Nr.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak.. OEL) Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH ze zm. 2015/830 Data sporządzenia: 02.11.2009 r. (Wersja 1.0.0.). Zwroty wskazujące środki ostrożności: brak.. Inne zagrożenia1.3.. Olej przekładniowy GL-4 - karta charakterystyki Olej przekładniowy GL‑4 - szczegółowa charakterystyka niebezpiecznego preparatu (skład, postępowanie z preparatem, pierwsza pomoc).. art. 08971, 30017 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu febi 08971 Olej przekładniowy (ATF) Nr.. Wysokoobciążone przekładnieShell Omala S2 G to doskonałej jakości olej przekładniowy z dodatkami EP, przeznaczony do zastosowania w wysokoobciążonych przekładniach przemysłowych.Idealne właściwości przenoszenia obciążeń produktu Shell Omala S2 G w połączeniu z odpowiednio dobranym współczynnikiem tarcia oferuje optymalne pracę i właściwości użytkowe przekładni.. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 1.1.. Zapewniają one ochronę przeciwzatarciową, co zwiększa bezawaryjność pracy przekładni zamkniętych posiadających skośne lub proste stalowe zęby.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: ORLEN OIL Sp.. art. 33889, 100706, 100707, 108991 SEKCJA 3: Skład / Informacja o składnikach Produkt typu: 3.2 Produkt ten jest mieszaniną..

W przypadkuKarta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH (PL) febi 33889 Olej przekładniowy (ATF) Nr.

Pobierz.. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak.KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 Olej do przekładni samochodowych GL-4 75W90 Data opracowania: 2016 -08-22 Aktualizacja:2020-08-03 Wersja: 2 Strona 2 z 13 Hasło ostrzegawcze: brak.. Olej zawiera optymalnie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających, które zapewniająbardzo dobre własności przeciwzużyciowe, antykorozyjne oraz lepkościowo-temperaturowe.Pokazać kartę charakterystyki lub etykietę/opakowanie personelowi medycznemu udzielającemu pomocy.. Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 to w pełni syntetyczny przekładniowy środek smarny o formulacji składającej się z syntetycznych olejów bazowych i zaawansowanego pakietu dodatków.. art.: 08971, 30017 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz .Karta produktu (PDS) Mobil ATF 220 to wysokiej jakości płyn do automatycznych skrzyń biegów w starszych pojazdach o specyfikacji Dexron IID..

Karta produktu (PDS) Karta charakterystyki bezpieczeństwa (SDS) znajdź dystrybutora ExxonMobil.Karta produtków.

XIII REACH - substancje zawarte w mieszaninie nie zostały zakwalifikowane jako PBT lub vPvB.. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1.. Identyfikacja mieszaniny Nazwa handlowa Numer cz ęści: Numer materiału: OLEJ PRZEKŁADNIOWY (GETRIEBOEL) G 052911KARTA CHARAKTERYSTYKI Olej przekładniowy (Gear Oil) Olej przekładniowy (Gear Oil) 08.09.2016 r. Strona 2 z 8 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.3.. Olej przekładniowy GL 4 - szczegółowa charakterystyka niebezpiecznego preparatu (skład, postępowanie z preparatem, pierwsza pomoc) Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.KARTA CHARAKTERYSTYKI: Axenol Lubrico CE/SG 20W/50 Oleje przekładniowe KARTA CHARAKTERYSTYKI: Axenol ATF III Semi-Synthetic KARTA CHARAKTERYSTYKI: Axenol Semi-Synthetic 75W-90 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Axenol - Olej Przekładniowy GL-4 80W-90 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Axenol GL-5 80W-90 15F KARTA CHARAKTERYSTYKI: Axenol GL-3 80W-90 MFKarta charakterystyki Opis ORLEN OIL TRANSOL 220 to olej do przekładni przemysłowych otrzymywany z selektywnie rafinowanych olejów mineralnych.. Aktualizacja: 20.07.2016 r. (Wersja 2.0.0.). R1M8TyQA8VrHcOLEJ PRZEKŁADNIOWY OLEJ PRZEKŁADNIOWY 1 Karta charakterystyki zgodna z wzorem okre ślonym w rozporz ądzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH).. nr 2 ===== Nazwa produktu: OLEJ PRZEKŁADNIOWY: GL-4 SAE 80W/90 Strona 3 / 11 W przypadku kontaktu ze skórą: Objawy: sucha skóra, podrażnienie w przypadku powtarzającego się lub przedłużającego narażenia.. Sekcja1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia r. (ver.. Rozmiar.. 1.0) Data aktualizacji - SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa .. Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI Olej przekładniowy (Getriebeoel)" Download Document.. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1.. Data wydania 26.03.2010 r. Data aktualizacji - 1.. Osoby udzielające pomocy w obszarze o nieznanym stężeniu par/mgły powinny być wyposażone w odpowiednie ochrony dróg oddechowych.. VENOL ATF CVT TRANSMISSION Olej przekładniowy przeznaczony do najnowszej generacji automatycznych bezstopniowych skrzyń biegów typu CVT (Countinously Variable Transmission).. Objętość [%]Skład 50 - 100 GHS/CLP: Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1: H304OLEJ PRZEKŁADNIOWY ATF II D Olej przeznaczony do smarowania automatycznych skrzyń biegów, gdzie zalecany jest Dexron II D oraz układów wspomagania kierownicy lub precyzyjnych układów hydraulicznych.. Elżbieta Rybak; 3 lat temuKARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ PRZEKŁADNIOWY (Getriebeoel) Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.3.2.. Kryteria PBT i vPvB zawarte są w AneksieKARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ PRZEKŁADNIOWY (GETR.. Data opracowania: 22.01.2014 Aktualizacja: 2016-03-07 Wersja:3 Strona 2 z 15 Hasło ostrzegawcze: brak..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt