Charakterystyka podstawowych instrumentów rynku kapitałowego

Pobierz

Rynek kapitałowy (capital market) - to szczególny rodzaj rynku, na którym dokonywane są transakcje kupna-sprzedaży kapitałów finansowych bądź rzeczowych.. Tradycyjny podział tego rynku zakłada wyodrębnienie jego dwóch segmentów - rynku pieniężnego i kapitałowego.Ta klasyfikacja ma swoje źródło w zastosowaniu dwóch kryteriów: czasu dysponowania środkami przez uczestników rynku oraz ich sposobie przeznaczenia tych środków.Podstawowy instrument udziałowy to akcja.. Podstawowy podział instrumentów finansowych to podział na papiery wartościowe oraz instrumenty niebędące papierami wartościowymi.Klasyfikacja rynków finansowych.. Środki kapitałowe oferowane do sprzedaży na tym rynku tworzą podaż, a nabywcy zgłaszający ofertę zakupu - popyt.właściwa wycena instrumentów finansowych (papierów wartościowych).. Inwestor, który zamierza nabyć akcje pewnej spółki, ma dwie możliwości: kupić akcję na rynku pierwotnym po cenie emisyjnej, w momencie emisji; kupić akcję na rynku wtórnym (na giełdzie), po cenie rynkowej.1.. Nazywamy tak dokumenty stwierdzające m.in. istnienie określonego prawa majątkowego.. Charakteryzują się niską rentownością, dużą płynnością oraz krótkim terminem realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok.Podstawowym zadaniem i przedmiotem działalności rynku kapitałowego jest przetwarzanie kapitałów pieniężnych o charakterze oszczędności na kapitał trwały produkcyjny i nieprodukcyjny..

...Charakterystyka rynku kapitałowego.

Rynek kapitałowy kreuje zasoby finansowe, pomnaża ich wartość, dzięki czemu mogą być prowadzone w sferze realnej projekty rozwojowe, długofalowe inwestycje.Rynek wymiany walut jest częścią rynku pieniężnego.. W ramach Głównego Rynku funkcjonują dwa rynki.. Czy wiesz, jak nazwać miejsce, w którym spotykają się inwestorzy, gdzie podejmowane są ważne finansowe decyzje, rozważa się ryzyko inwestycyjne, a także uważnie śledzi wskaźniki ekonomiczne?. Rynki można również podzielić na rynki regulowane i .. Akcje to podstawowy instrument udziałowy rynku kapitałowego.Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski, .. Nowożytny rynek kapitałowy w Polsce funkcjonuje od lat 90.. Generalnie służy do pozyskiwania środków inwestycyjnych.. Rynek kapitałowy to rynek instrumentów, których czas życia (czas zapadalności) jest dłuższy od roku albo nieokreślony.. Nowożytny rynek kapitałowy w Polsce jest rynkiem relatywnie młodym, który kształtuje sięDo podstawowych funkcji rynku kapitałowego w zakresie oddziaływania na procesy gospodarcze można zaliczyć: 1.Źródło kapitału.. Rynek kapitałowy, który pełni funkcję pośrednika pomiędzy podmiotami poszukującymi kapitału (kapitałobiorcami) a jego dostarczycielami (inwestorami), rozwinął szereg instrumentów umożliwiających takie pośrednictwo.Rynek kapitałowy, stanowi rynek dla długo- i średniookresowych instrumentów finansowych, co oznacza, iż termin zwrotu z inwestycji jest oddalony w czasie w stosunku do momentu transferu kapitału i stanowi nie mniej niż 1 rok..

Ogólna charakterystyka instrumentów dłużnych.

Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Rynek kapitałowy - przedmiot kierunkowy na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) (studia licencjackie).. Podstawową formą rynku kapitałowego jest rynek papierów wartościowych, które mogą mieć charakter: udziałowy (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych);Instrumenty rynku pieniężnego to najmniej ryzykowne instrumenty finansowe.. Główny Rynek - rynek regulowany, na którym odbywa się obrót akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, certyfikatami inwestycyjnymi, warrantami subskrypcyjnymi, tytułami uczestnictwa ETF, produktami strukturyzowanymi i instrumentami pochodnymi.. Rynek finansowy również podlega wielu klasyfikacjom.. W Polsce najbardziej popularnymi papierami wartościowymi są akcje i obligacje.. To rynek kapitałowy.". XX wieku i mimo tego, że jest rynkiem dość młodym, zajmuje kluczową pozycję w ośrodkach Europy Środkowo-Wschodniej.Rynek instrumentów pochodnych na stopy procentowe jest największym rynkiem instrumentów pochodnych..

Zastosowanie instrumentów pochodnych w celu zmniejszenia ryzyka inwestowania.

Papiery wartościowe zostały uwzględnione w rynku kapitałowym, gdyż mają w nim największy udział.Zobacz pracę na temat Wybrane instrumenty finansowe rynku kapitałowego.. Rynek kapitałowy pozwala przedsiębiorstwu pozyskać kapitał niezbędny dla realizacji przedsięwzięć długoterminowych.Na rynku kapitałowym przedmiotem obrotu są papiery wartościowe.. Zaspakaja potrzeby długoterminowe.. Na stronie spis treści, plan pracy.. Akcje są emitowane przez spółki akcyjne.. Początek giełdy w Polsce sięga XIX wieku, kiedy w Warszawie otwarta została giełda papierów wartościowych.. Literatura Podstawową pozycją wykorzystywaną do nauki będą uaktualnione materiały z mojej książki "Instrumenty finansowe", wydanej w 2002 roku, w którym .Podstawową formą rynku kapitałowego jest rynek papierów wartościowych, które mogą mieć charakter:  udziałowy (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych);  dłużny (obligacje i listy zastawne).Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest charakterystyce rynku finansowego, z wyszczególnieniem jego podstawowych segmentów, jakimi są rynek: pieniężny, kapitałowy, walutowy oraz instrumentów pochodnych..

Jednym z podstawowych instrumentów finansowych, który jest przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym jest akcja.

Rynek Podstawowy.Absolwent ma świadomość znaczenia wykorzystania instrumentów rynku kapitałowego dla funkcjonowania przedsiębiorstw i prowadzonej z związku z tym sprawozdawczości.. Następuje wówczas transfer ryzyka występującego na przykład na rynku pieniężnym lub kapitałowym.Z reguły krótkoterminowe instrumenty finansowe nazywane są instrumentami rynku pieniężnego, a instrumenty o najdłuższym terminie zapadalności zaliczane są do instrumentów rynku kapitałowego.. Analiza obligacji funkcjonujących na rynku polskim w wybranych latach; Charakterystyka obligacji komunalnych funkcjonujących na polskim rynku.3 Rynek regulowany w Polsce obejmuje: rynek giełdowy prowadzony obecnie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynek pozagiełdowy prowadzony przez MTS-CeTO SA towarowy rynek instrumentów finansowych Spółka prowadząca giełdę oraz rynek pozagiełdowy zapewnia: koncentrację podaŝy i popytu na instrumenty finansowe, będące przedmiotem obrotu na danym rynku, w celu .Rynek kapitałowy to sfera gdzie, ogół transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są instrumenty finansowe - o okresie wykupu dłuższym od roku.. 1 Zaliczenie 2 Wykładowcy 3 Podręczniki i skrypty 4 Opinie o wykładowcach Zaliczenie przedmiotu odbywa się egzaminem pisemnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt