Wymień różnice między krajobrazem młodoglacjalnym a staroglacjalnym

Pobierz

2013-12-01 22:00:57 Pojęcia zwiazanie z krajobrazem młodoglacjalnym 2009-09-27 12:21:47• podaje różnice między krajobrazem staroglacjalnym a krajobrazem młodoglacjalnym • wymienia formy rzeźby polodowcowej i omawia ich rozmieszczenie na obszarze Polski na podstawie mapy tematycznej • omawia wpływ klimatu peryglacjalnego na rzeźbę Polski PP XIV.4 PR XIII.1 PR XIII.5 • podręczniki, atlasy geograficzne, karty pracyporównuje krajobraz młodoglacjalny z krajobrazem staroglacjalnym (uwzględnia bezwzględne, formy terenu i wody powierzchniowe) omawia podobieństwa i różnice kiem przyrodniczym pojezierzy a środowiskiem przyrodniczym pobrzeży III.. [SIÓDMA KLASA] Wymień różnice między krajobrazem młodoglacjalnym a staroglacjalnym.Wymień różnicę między krajobrazem młodoglacjalnym a staroglacjalnym.. AnDziaaxD Obszar młodoglacjalny (rzeźba, krajobraz młodoglacjalny) - określenie krajobrazu polodowcowego, w którym formy pozostawione przez lądolód są świeże i czytelne w terenie.Różnica między rzeźbą młodoglacjalną a staroglacjalną.. (1 pkt) Na rysunku przedstawiono jeden z typów wybrzeży, które występują nad Morzem Bałtyckim.. Wyjaśnij różnice między krajobrazem młodoglacjalnym a staroglacjalnym podając po 2 cechy - Rzeźba młodoglacjalna cech - Pytania i odpowiedzi - GeografiaJakie miasto swoim krajobrazem zachwyca cię najbardziej?.

Granica między obszarem młodoglacjalnym i staroglacjalnym.

Większa ilość jezior polodowcowych w krajobrazie młodoglacjalnym;staroglacjalny - obejmujący środkową część Polski (np. niziny środkowopolskie), tereny (starolodowcowe) charakteryzujące się mało widocznymi formami terenu, co jest spowodowane przez czynniki niszczące, np. denudacja Rzeźba polodowcowa jest bardziej widoczna w krajobrazie młodoglacjalnym niż w staroglacjalnym.. Krajobrazy Polski Uczeń:• podaje różnice między krajobrazem młodoglacjalnym a krajobrazem staroglacjalnym • przedstawia wpływ mas powietrza na pogodę w Polsce • omawia zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, okresu wegetacyjnego i wiatrów w Polsce • charakteryzuje zasoby wodne Polski• opisuje wybrane miasta Nizin Środkowopolskich • wyjaśnia różnice między krajobrazem młodoglacjalnym a staroglacjalnym • charakteryzuje czynniki rzeźbotwórcze Nizin Środkowopolskich • ocenia warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa Niziny Śląskiej • opisuje na podstawie schematu warszawską nieckę artezyjskątrzy różnice między lasem liściastym a iglastym 2015-06-22 17:50:59 Trzy różnice między lasem liściastym ,a lasem iglastym?. Krajobraz mlodoglacjalny- formy polodowcowe zachowaly sie dobrze do dzisiejszego dnia,poniewaz lodowiec przebywal tam najdluzej (pobrzeza,pojezierza) krajobraz staoglacjalny- formy polodowcowe zostaly zniszczone w wyniku procesow niszczacych- lodowiec ustapil wczesniej (niziny)Obszar staroglacjalny (rzeźba, krajobraz staroglacjalny) - obszar niegdyś zlodowacony, na którym formy polodowcowe są silnie przekształcone przez denudację i dlatego już mało wyraziste..

- na obszarze młodoglacjalnym występuje więcej jezior.

Na podstawie: M. Kucharska, Geografia fizyczna .Klimat Polski (2 godz.) • omawia cechy klimatu Polski na podstawie map klimatycznych i klimatogramów • wyjaśnia różnice między astronomicznymi, kalendarzowymi i klimatycznymi porami roku • charakteryzuje czynniki kształtujące klimat Polski • przedstawia wpływ mas powietrza na pogodę w Polsce • omawia zróżnicowanie .. Oglądasz stare wydanie książki.. - formy na obszarze młodoglacjalnym pochodzą z ostatniego zlodowacenia, a formy na obszarze staroglacjalnym .Różnice pomiędzy krajobrazem młodoglacjalnym a staroglacjalnym: 1.. Krajobrazy Polski Uczeń: wyjaśnia znaczenie terminu krajobraz Uczeń: wymienia elementy krajobrazupodaje różnice między krajobrazem młodoglacjalnym a krajobrazem staroglacjalnym przedstawia wpływ mas powietrza na pogodę w Polsce omawia zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, okresu wegetacyjnego i wiatrów w Polsce charakteryzuje zasoby wodne Polski Uczeń: ocenia konsekwencje położenia• podaje różnice między krajobrazem staroglacjalnym a krajobrazem młodoglacjalnym • wymienia formy rzeźby polodowcowej i omawia ich rozmieszczenie na obszarze Polski na podstawie mapy tematycznej • omawia wpływ klimatu peryglacjalnego na rzeźbę Polski PP XIV.4 PR XIII.1 PR XIII.5• podaje różnice między krajobrazem młodoglacjalnym a krajobrazem staroglacjalnym Uczeń: • ocenia konsekwencje położenia fizycznogeograficznego, matematyczno-geograficznego i geopolitycznego Polski • przedstawia charakterystyczne cechy makroregionu, w którym mieszka • wymienia i opisuje jednostki• podaje różnice między krajobrazem młodoglacjalnym a krajobrazem staroglacjalnym • przedstawia wpływ mas powietrza na pogodę w Polsce • omawia zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, okresu wegetacyjnego i wiatrów w Polsce • charakteryzuje zasoby wodne Polski• podaje różnice między krajobrazem młodoglacjalnym a krajobrazem staroglacjalnym • przedstawia wpływ mas powietrza na pogodę w Polsce • omawia zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, okresu wegetacyjnego i wiatrów w Polsce • charakteryzuje zasoby wodne Polski• podaje różnice między krajobrazem młodoglacjalnym a krajobrazem staroglacjalnym • przedstawia wpływ mas powietrza na pogodę w Polsce • omawia zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, okresu wegetacyjnego i wiatrów w Polsce •charakteryzuje zasoby wodne Polskiporównuje krajobraz młodoglacjalny z krajobrazem staroglacjalnym (uwzględnia między innymi wysokości bezwzględne, formy terenu i wody powierzchniowe) omawia podobieństwa i różnice między środowiskiem przyrodniczym pojezierzy a środowiskiem przyrodniczym pobrzeży III..

Granica między dorzeczem Wisły i Odry.

Zadanie.. W rzeźbie młodoglacjalnejdominują wyraźne formy glacjalne i fluwioglacjalne pochodzące z ostatniego zlodowacenia.. Rzeźba staroglacjalna różni się od młodoglacjalnej mniejszą wyrazistością form terenu, co ma związek z ich wiekiem geologicznym (im starsza forma, tym bardziej zniszczona i zatarta w krajobrazie).. Objawia się .Krajobraz mlodoglacjalny- formy polodowcowe zachowaly sie dobrze do dzisiejszego dnia,poniewaz lodowiec przebywal tam najdluzej (pobrzeza,pojezierza) Krajobraz staroglacjalny- formy polodowcowe zostaly zniszczone w wyniku procesow niszczacych- lodowiec ustapil wczesniej (niziny)odpowiedział (a) 21.03.2010 o 20:18.. - młodoglacjalny jest bardziej wyrównany.. Cechą charakterystyczną jest występowanie jezior rynnowych i morenowych, wałów moreny czołowej, wysoczyzn, ozów i kemów.. 2013-06-12 17:45:25 opisz las równikowy .. 2017-11-07 17:44:55 Brama Twardowskiego jest krajobrazem kulturowym czy naturalnym ?. Z reguły obszar ten nie posiada już jezior, których misy zostały całkowicie wypełnione przez osady.. Rzeźba staroglacjalnautworzyła się podczas starszych .Częste są kemy, ozy oraz zagłębienia wytopiskowe (oczka polodowcowe).. Staroglacjalna rzeźba, obszar staroglacjalny, krajobraz staroglacjalny, rzeźba (obszar, krajobraz) cec**jąca się przewagą form i osadów polodowcowych, pochodzących nie z ostatniego, lecz z poprzednich zlodowaceń.Różnice pomiędzy krajobrazem młodoglacjalnym a staroglacjalnym: 1..

Granica między strukturami paleozoicznymi a platformą prekambryjską.

- na obszarze młodoglacjalnym jest bardziej widoczne działanie lodowca..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt