Wyjaśnij jakie kompetencje posiadali członkowie geruzji w starożytnej sparcie

Pobierz

Słowniczek Starożytna Grecja Roman Rożek - ID:5dd1a6e73f94a.. «zakres czyjejś wiedzy, umiejętności i doświadczenia».. W jej skład wchodziło z urzędu dwóch królów oraz 28 gerontów, wybieranych dożywotnio przez Zgromadzenie.. Zaznacz literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" — przy fałszywych.. Ἀπέλλα) - zgromadzenie ludowe w starożytnej Sparcie, uchwalające prawa, rozstrzygające najważniejsze kwestie państwowe i wybierające urzędników (gerontów i eforów), a od VI/V w. p.n.e. decydujące także o wypowiedzeniu wojny.. W jej skład wchodziło dwóch królów oraz 28 starszych obywateli - gerontów.. Starożytna Grecja - wersja 3. beata_suwalaszczechowska_86528.. W starożytnym Rzymie - Wiecznym Mieście, które za cesarzy stało się imperium.. Pełniła ona funkcje rady starszych.. answer Do kompetencji członków geruzji należało przygotowywanie obrad zgromadzenia, przygotowywanie ustaw i sprawowanie sądów przy najpoważniejszych przestępstwach.. Specyficzną pozycję posiadali trybunowie ludowi oraz dyktator.Członkowie ,,Geruzji" choć wybierani, piastowali swój urząd dożywotnio i dlatego nie musieli liczyć się z niczyim głosem prócz własnego sumienia.. «pensja dożywotnia wypłacana przez rząd za skonfiskowane dobra».Rola ta została przeznaczona ,,Geruzji" przez Likurga dla zabezpieczenia bezstronności.. «zakres uprawnień urzędu lub urzędnika do zajmowania się określonymi sprawami i podejmowania dotyczących ich decyzji»..

Najczęściej należeli do warstwy najbogatszych.Wyjaśnij, jakie kompetencje posiadali członkowie geruzji w starożytnej Sparcie.

Ostatnią instytucją monarchii w Atenach było Zgromadzenie Ludowe, złożone z dorosłych mężczyzn - obywateli ateńskich.Grecja.. W rzeczywistości jednak je rola była mocno ograniczona.. Question 6 30 seconds Q. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące starożytnej Sparty są prawdziwe.OG wyjaśnij, jakie kompetencje posiadali członkowie geruzji w starożytnej Sparcie.. Porów n aj położenie geograficzn e i przyrodę G recji z położeniem i p rzy­ rodą poznanych k ra jó w Starożytnego Wschodu.. 0 .Pls pomocy rozwiąż krzyżówke 1 Nowy i stary .. 2 w zapisane są w nim najważniejsze zasady religi żydow… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.kompetencja.. Funkcję i rolę Zgromadzenia Ludowego pełniła w Sparcie ,,apella".Obowiązkiem cenzorów było przeprowadzanie cenzusu czyli spisu wolnej ludności według posiadanych majątków oraz podział obywateli na klasy.. Byli oni wybrani przez Zgromadzenie Ludowe z grona obywateli powyżej 60. roku życia.. Coraz intensywniej eksploatowano bogactwa kopalne kraju.. Członkowie ,,Geruzji" choć wybierani, piastowali swój urząd dożywotnio i dlatego nie musieli liczyć się z niczyim głosem prócz własnego sumienia.. Inicjatywa zgłaszania wniosków i zwoływania posiedzeń należało do członków Rady zwanej Geruzja tłumaczonej jako rada starców.Głównym organem władzy były geruzja, składająca się 28 mężczyzn, którzy musieli mieć ukończone 60 lat..

EBoceń, czy poniższe zdania dotyczące starożytnej Sparty są prawdziwe.

Miała również szerokie uprawnienia sądownicze.Geruzja - rada starszych w starożytnej Sparcie, główny organ władzy w oligarchii spartańskiej.. W jej skład wchodziło dwóch królów, oraz 28 starszych obywateli - gerontów.. Zastanów się też nad ich skutkami.. P/F 2.Rada Starszych nosiła w Sparcie nazwę Geruzji.. Rada była faktycznie kolegialnym organem zarządu państwem.. Ustalali także listy senatorów, nadzorowali przestrzeganie obyczajów.. W skaż na głów ne różni­ ce.. .W ysoki poziom osiągnęło garncarstwo i tkac­ two.. «zdolność komórek do reagowania na określone bodźce».. Geruzja, rada starszych ( gr.. W jej skład wchodziło dwóch królów, którzy stali na czele państwa.. Uczestniczyli w nim wszyscy pełnoprawni obywatele (homoioi - "równi", czyli .Matura Zbiór Zadań Historia CZ II | PDF - scribd.com .. bApella - zgromadzenie ludowe w starożytnej Sparcie, uchwalające prawa, rozstrzygające najważniejsze kwestie państwowe i wybierające urzędników (gerontów i eforów), a od VI/V w. p.n.e. decydujące także o wypowiedzeniu wojny.. Do jej kompetencji należało zwoływanie Zgromadzenia i zgłaszanie wniosków pod głosowanie.. Byli oni wybrani przez Zgromadzenie Ludowe z grona obywateli pow.Do kompetencji geruzji należało: uchwalanie projektów ustaw i praw, które następnie przedstawiano do zatwierdzenia zgromadzeniu ludowemu oraz władza sądowa w sytuacjach, które wymagały ukarania winnych śmiercią lub pozbawienia ich praw oraz w stosunku do wykroczeń królów.Do jej obowiązków należało podejmowanie decyzji o wojnie, wybór urzędników i uchwalanie wniosków, mogła też wprowadzać w nich zmiany..

Wstarożytnej Sparcie na czele państwa stało jednocześnie dwóch królów.

Żeby zobaczyć, jak to wszystko się zaczęło..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt