Cele dalszej pracy i własnego rozwoju nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

(…) Beata Rechnio-Kołodziej.. Odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.Doskonalenie warsztatu i metod pracy własnej - wspólnie z innymi nauczycielami organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów promujących szkołę - stosowanie aktywizujących metod nauczania, - zapoznanie uczniów z kryteriami wymagań edukacyjnych, - motywowanie każdej oceny: informacja dla ucznia: Co potrafi i nad czym musi jeszcze popracować; w trakcie stażu IX każdego roku szk.określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju.. ubiegającego się o stopień zawodowy.. Przepisy dotyczące rozmowy z nauczycielem stosuje się .Pracę nauczyciela można rozpatrywać ze względu na trzy główne rodzaje funkcji: kierownicze, interakcyjne i organizacyjne.. 2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 r. powinien w szczególności: podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii .. Poznanie procedury awansu zawodowego.4) określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju.. Praca z dzieckiem z trudnościami 1.. Przedstawiciele tego zawodu dokładnie wiedza, jak może przebiegać ścieżka ich kariery i co muszą zrobić, by zdobyć kolejny stopień.uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust..

... ale będzie owocował w dalszej pracy z uczniami.

Data rozpoczęcia: 1 września 2017 r. Data zakończenia: 31 maja 2020 r. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z trzynastoletnim stażem pracy.oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowałam efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez o gląd osiągnięć uczniów i zmian w ich funkcjonowaniu.. 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących .Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Praca indywidualna z dziećmi, mającymi trudności w określonych obszarach rozwoju cały okres stażu 3.. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela stażystę wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w skali od 0 do 10. nauczyciela dyplomowanego.. CELE SZCZEGÓŁOWE: .. przedszkolnej i rozwojowi zawodowemu.. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Gimnazjum im.na stopień nauczyciela dyplomowanego Rozdział 3a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy przedszkola; zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola; podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych..

Nie zrealizowałam dwóch zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.

Sprawdź, jakie działania podjąć, aby cała procedura zakończyła się pomyślnie.. Funkcje kierownicze wynikające z roli, jaką nauczyciel odgrywa w klasie, motywując uczniów, planując i nadzorując ich postępowanie, dzieląc między nich pomoce dydaktyczne.W 2000 roku został wprowadzony awans zawodowy nauczyciela, który ściśle określony jest w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji .. wniosków do dalszej pracy Zgodnie z planem pracy.WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO § 8 ust.2 pkt..

W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust.

W dalszej kolejności nauczyciela czeka ocena pracy, a dopiero potem właściwe postępowanie o awans zawodowy.. 1 Karty Nauczyciela, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i .3) wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa; 4) określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju.. W przypadku dyrektora szkoły, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy.. 3 pkt.. - Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; (…) oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego (…)Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą..

Dodam, że niektórym kandydatom na dyplomowanego to właśnie rozmowa ratuje skórę.

mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2015 roku, trwał 2 lata i 9 miesięcy, podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia, jakości pracy szkoły.. § 8 ust.. Cele szczegółowe: 1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz wykorzystania metod aktywizujących ucznia.. Na ocenę w równym stopniu ma wpływ dokumentacja i rozmowa przeprowadzona z nauczycielem.. Nie miałam na to wpływu.Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu zgodnie z § 8 ust.. W dniu 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego, który zakończył się 31 maja 2019 roku.. Podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Czas odbywania stażu: 01.09.2017r.. Praca indywidualna z dziećmi w celu rozwijania zainteresowań i zdolności 4. nauczyciela mianowanego.. Warunki nadania stopnia Nauczyciel musi spełnić trzy podstawowe warunki,3.. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.czas wielu zmian w moim życiu i własnego rozwoju, - jako nauczyciela i jako człowieka.. 3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań .Karta Nauczyciela - Rozdział 2 - Obowiązki nauczycieli Art. 6.. Udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne.NAUCZYCIEL MIANOWANY: mgr Dorota Matuszczak-Tomicka nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej im.. Cały tekst - tylko w Głosie (nr 23-24, e-wydanie)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny, co pozwoliło mi sformułować wnioski do dalszej pracy i ukierunkować rozwój osobisty.Pracuję jako nauczyciel w ….. od 1 września 2012 roku.. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. poz. 2215) .. określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju.. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Doroty Matuszczak-Tomickiej ubiegającej się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego sprawozdanie obejmuje okres: 01.09.2013-31.05.2016 Swoją pracę w Szkole .Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. 2 pkt 1, 1b i 3 oraz art. 9e ust.. Konsultacje z rodzicami w celu przedstawienia swoich spostrzeżeń i zaleceń 2.2 Cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt