Opisz budowe kwasu dna i rna

Pobierz

kwas dezoksyrybonukleinowy - wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny z grupy kwasów nukleinowych.U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów - bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów - w kapsydach.Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów .Monomer kwasu nukleinowego (nukleotyd) składa się z nukleozydu - czyli cząsteczki pentozy (dla RNA rybozy, dla DNA deoksyrybozy), do której przyłączona jest, przy pierwszym atomie węgla, wiązaniem N-glikozydowym zasada azotowa (purynowa lub pirymidynowa) - oraz z reszty fosforanowej, przyłączonej do trzeciego oraz piątego atomu węgla dwóch sąsiednich pentoz polimeru.Polimeraza RNA, podobnie jak polimerazy DNA opisane w poprzednim rozdziale, czerpie instrukcje z matrycy DNA.. Transkrypcja i powstawanie mRNA wirusa Na podstawie: The Biology of Cancer ( Garland Science 2007) Genom wirusa z odwr.trans.. dostaje się do komórki i następuje przepisanie RNA na DNA RNA DNA Translacja białek wirusa Składanie potomnych cząsteczek wirusaWybrane metody izolacji kwasu rybonukleinowego (RNA) Intensywne badania kwasu rybonukleinowego (RNA) rozpoczęto jeszcze przed "erą DNA".. Zbudowany jest z czterech rodzajów nukleotydów, które składają się z: jednej z czterech zasad azotowych (adenina /A/, uracyl /U/, cytozyna /C/ lub guanina /G/), pięciowęglowego cukru (ryboza) i reszty fosforanowej.Budowa DNA; Podstawową jednostką, monomerem budującym DNA są nukleotydy (połączone ze sobą wiązaniami), złożone z następujących elementów: 1.zasady azotowej (jednej z czterech rodzajów: adeniny i guaniny - pochodnych puryny oraz cytozyny i tyminy - pochodnych pirymidyny); 2.cukru pentozy, a dokładnie deoksyrybozy; 3.reszty kwasu fosforowego (fosforanu).DNA zbudowany jest z 4 prostszych jednostek ,zwanych nukleotydami : adeninowego (A) , tyminowego (T) ,guaninowanego (G),cytozynowego (C)..

Funkcje kwasu rybonukleinowego oparte są na trzech różnych typach RNA.

Choć RNA budową przypomina kwas DNA, to jednak istnieją pomiędzy tymi dwiema cząsteczkami zasadnicze różnice.. Każdy nukleotyd zbudowany jest z odpowiedniej zasady azotowej (A,T,G,C), połączonym z pięciowęglowym cukrem -deoksyrybozą -oraz z resztą kwasu fosforowego (P).W większości wypadków DNA złożony .Transport kwasu nukleinowego w postaci białka - przykłada monomerów aminokwasów - i dostarcza je do miejsca biosyntezy.. RNA jest jednoniciowe i składa się z 4 nukleotydów połączonych ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi, ale zamiast tyminy występuje ty uracyl.. Jego struktura odkryta została w 1954 r. przez dwóch uczonych: Jamesa Watsona i Francisa Cricka.. Pytania i odpowiedzi .. Opisz stosunki polsko-krzyżackie w czasach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.. Pierwszym etapem badań RNA była jego izolacja i oczyszczanie [4].. w cigu catego Žycia komórki.. Dalszych dowodów Porównaj budowę z DNA i RNA - DNA ma strukturę dwuniciowej helisy, a RNA jednoniciowy - Pytania i odpowiedzi - Biologia.. Pierwszym tego dowodem bylo stwierdzenie, ze sklad zasad w nowo powstalym RNA jest komplementarny do nici DNA stanowiacej matryce, czego przykladem jest synteza RNA na matrycy jednoniciowego DNA faga

Każdy nukleotyd DNA jest zbudowany z cukru deoksyrybozy, reszty kwasu fosforowego i jednej z czterech zasad azotowych: adeniny, cytozyny, guaniny lub tyminy.Ponadto RNA składa się z węglowodanów - rybozy.

Dzisiejsze spektakularne odkrycia, coraz to lepsze możliwości badawcze, a także wszystkie perspektywy związane z istnieniem kwasów nukleinowych potwierdzają, że eksperymenty wykonane na przestrzeni ostatnich 100 lat były kluczowymi dla .. Informacje przekazują informację genetyczną z DNA do cytoplazmy jądra.Cechy wspólne kwasów nukleinowych (DNA i RNA) Dwie cechy wspólne kwasów nukleinowych (DNA i RNA): a. zawierają cukier rybozę i cztery identyczne zasady azotowe b. zbudowane są z nukleotydów i mają postać podwójnej helisy c. zawierają cukier deoksyrybozę i są nośnikiem informacji genetycznejKwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z ang. deoxyribonucleic acid), daw.. Są jednak między nimi istotne różnice.. Cała cząsteczka zbudowana jest z dwóch nici spiralnie okręconych wokół siebie tworzących podwójną helisę.Kwas rybonukleinowy (RNA)- przekazuje informacje z DNA do białka.. Po drugie, zamiast tyminy (t) RNA zawiera uracyl (u .1.Budowa Monomer kwasu nukleinowego - nukleotyd - składa się z nukleozydu czyli cząsteczki pentozy (dla RNA rybozy, dla DNA deoksyrybozy) do której przyłączona jest, przy pierwszym atomie węgla, wiązaniem N-glikozydowym[1] zasada azotowa (purynowa lub pirymidynowa) oraz z reszty fosforanowej, przyłączonej do trzeciego oraz piątego atomu węgla dwóch sąsiednich pentoz polimeru.Odkrycie struktury DNA w 1953 roku, a także wykazanie istnienia RNA (co zasugerowało odkrycie rybozy w 1909 roku), stały się przełomem w nauce..

Ze względu na rodzaj komórek gospodarza, wymienić można wirusy roślinne, wirusy zwierzęce i bakteriofagi (wirusy atakujące komórki bakterii).Stanowią one skupienie kwasu rybonukleinowego (RNA), który koduje strukturę białek.

W niektórych komórkach pojawiają się chromatofory, będące miejscem fotosyntezy oraz inne struktury, pozwalające organizmom jednokomórkowym na przyjmowanie odpornej na wpływy zewnętrzne formy przetrwalnikowej.opisz budowe i funkcje RNA MOZE BYC Z INTERNRTU .. Wirusy namnażają się tylko i wyłącznie wewnątrz komórki gospodarza.. Cząsteczka kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) składa się z deoksyrybonukleotydów zbudowanych z cukru (deoksyrybozy), zasad azotowych (adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy) oraz kwasu fosforowego.Materiałem genetycznym jest DNA będący zapisem informacji o budowie i funkcjonowaniu organizmu.. Główną różnicą jest to, że spirala tej cząsteczki jest pojedyncza, w przeciwieństwie do podwójnej w DNA..

adenina (A) , tymina (T), cytozyna (C), guanina (G) adenina (A) , uracyl (U), cytozyna (C), guanina (G) ... Genom jest to całość kwasu nukleinowego lub inaczej komplet wszystkich genów, który stanowi informację genetyczną organizmu.

RNA, czyli kwas rybonukleinowy jest polimerem utworzonym przez połączone ze sobą monomery zwane nukleotydami.. Jak widać, funkcje DNA i RNA w metabolizmie komórkowym są zróżnicowane i bardzo ważne.Proces ten przebiega w dwóch etapach: - transkrypcja [zachodzi ona w jądrze komórkowym, jest to proces przepisania informacji genetycznej z RNA na DNA] - translacja [zachodzi ona w cytoplazmie komórki, jest to przypisanie informacji genetycznej zakodowanej w układzie nukleinowym na aminokwasy] RNA występuje w organellach komórkowych, głównie w rybosomach, w jądrze komórkowym, a także w cytoplazmie, oraz jądrach komórkowych.. cukier.. Wiazania wodorowe , które łączą dwa łańcuchy DNA zawarte są pomiędzy zasadami azotowymi.. Aktualnie istnieje wiele różnych metod izolacji RNA, różnią się one wydajnością i jakością, a także stosowanymi odczynnikami i czasem trwania izolacji.Lista pytań Biologia - Kwasy nukleinowe DNA i RNA (2) Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /.. Funkcje RNA .. Główne zadanie RNA to przekazywanie informacji .DNA jest dwuniciową, spiralnie skręconą cząsteczką, w której nici są względem siebie komplementarne (tzn. wzajemnie się dopełniają).. Komplemetarność zasad azotowych polega na tym, że w podwójnej spirali zawsze naprzeciwko adeniny leży tymina, a naprzeciwko guaniny cytozyna, które, skierowane do wnętrza spirali, łączą się według następującej reguły:Rodzaje RNA Kwasy rybonukleinowe, w zależności od wielkości i struktury cząsteczki oraz pełnionej funkcji biologicznej, dzielą się na: matrycowe (informacyjne) kwasy rybonukleinowe (mRNA) - powstają przy udziale polimerazy RNA na matrycy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), zawierające w sekwencji rybonukleotydów informację o strukturze określonego białka;Podobieństwa : - dwa rodzaje zasad azotowych - purynowe i pirymidynowe - składniki zasadowe : guanina cytozyna i adenina - reszta kwasu fosforowego Różnice : - DNA zbudowane jest z dwóch nici RNA z jednej - W DNA występuje tymina w RNA uracyl ( składniki zasad azotowych) - Cukier DNA to deoksyryboza, RNA ryboza - DNA jest nośnikiem inf. genetycznej, RNA syntezuje białkaDNA.. Wreszcie, rybosomalnego RNA jest utworzony w jąderku, bierze udział w syntezie białka.. około 4 godziny temu.. DNA - kwas deoksyrybonukleinowy - jest nośnikiem informacji genetycznej.. Zarówno DNA jak i RNA mogą być jedno- lub dwuniciowe.. Cząsteczka DNA jest zbudowana z nukleotydów i ma strukturę podwójnej helisy.. Enzym polimeraza przyncza sie do czeéci jednej nici DNA Nastepuje rozdzielenie nici.. MoŽe przebiegaé bez ograniczefi.. Budowa RNA.. zasady azotowe.. W przeciwieństwie do DNA, który jest dwuniciowy, RNA tworzy tylko jedna nić (mówimy, że RNA jest jednoniciowy).Kwasy nukleinowe: DNA i RNA Budowa DNA.. Budowa RNA Nić RNA jest bardzo podobna do pojedynczej nici DNA.. Rozwiązania zadań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt